Turun Seudun Nivelyhdistyksen säännöt (pdf)

Hyväksytty 29.3.2018

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

1 §

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Nivelyhdistys ry, (Åbonejdens Förening för Ledpatienter rf)

Yhdistyksestä käytetään lyhennystä TSNY. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen toiminta-alueena on Suomi. Yhdistyksen alaisuudessa voi toimia paikallisia nivelkerhoja. Yhdistyksen kieli on suomi.

Tarkoitus ja toiminta

2 §

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on nivelterveyden edistäminen, joka käsittää

– nivelsairauksien ja -vammojen ennalta ehkäisemisen ja torjumisen
– nivelsairauksien hoidon ja laaja-alaisen kuntoutuksen lisäämisen sekä niiden saatavuuden parantamisen
– jäsentensä sosiaalisen toiminnan ja fyysisen sekä henkisen vireyden lisäämisen ja ylläpitämisen.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

– kouluttaa, tiedottaa ja tekee julkaisutoimintaa sekä terveyskasvatusta
– järjestää liikuntatoimintaa
– järjestää vertaistoimintaa
– järjestää virkistystoimintaa
– neuvottelee ja antaa lausuntoja yhdistyksen toimialaa koskevissa asioissa
– toimii yhteistyössä viranomaisten sekä sellaisten yhteisöjen, järjestöjen ja ammattihenkilöiden kanssa, joiden toiminta tulee niveloireisten sekä laajemmin tuki- ja liikuntaelinongelmaisten hyväksi.

4 §

Yhdistyksellä on oikeus toimintaansa varten omistaa ja hallita sekä kiinteää että irtainta omaisuutta ja vastaanottaa lahjoituksia sekä testamentteja.

Varojen keräämiseksi toimintaansa varten yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja yleisötilaisuuksia.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja.

Yhdistys on voittoa tavoittelematon, sitoutumaton kansanterveysjärjestö.

Jäsenet

5 §

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki niveloireiset, nivelpotilaiden hoidon ja kuntoutuksen parissa työskentelevät terveydenhoidon ammattihenkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet luonnolliset henkilöt sekä oikeushenkilöt. Jäseneksi hakeutuvan tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

6 §

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on asiattomalla käytöksellään tai muulla toiminnallaan huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Lisäksi hallitus voi seuraavan toimikauden alusta erottaa jäsenen, joka on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta. Asia käsitellään erääntynyttä jäsenmaksua koskevan toimikauden viimeisessä hallituksen kokouksessa.

Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen yhdistyksen seuraavan varsinaisen kokouksen tutkittavaksi jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Kunniajäsenet ja yhdistyksen merkit

7 §

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on vaikuttanut erittäin ansiokkaasti yhdistyksen toimintaan toimimalla yhdistyksen puheenjohtajana.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka tieteellisellä tai muulla toiminnallaan ovat merkittävällä tavalla tukeneet yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

8 §

Yhdistyksellä voi olla jäsenmerkki, ansiomerkki ja plaketti tai standaari ja ne myöntää yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokoukset

9 §

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttävät sen kokouksessa läsnä olevat luonnolliset henkilöjäsenet, jotka ovat suorittaneet viimeksi erääntyneen jäsenmaksunsa.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.

Ylimääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yhdistyksen kokous niin päättää tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii kirjallisesti hallitukselta.

Äänestettäessä kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on annettu yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on äänestyksessä ilmoittanut kannattavansa, paitsi vaaleissa ja lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.

Sääntöjen 18. pykälässä mainitussa asiassa noudatetaan kyseisen pykälän määräyksiä.

10 §

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava postitse tai sähköisesti yhdistyksen kaikille jäsenille, tai lehtikutsuna yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, kevät- ja syyskokouksiin neljätoista (14) päivää ja ylimääräisiin kokouksiin seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

11 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen osanottajat
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
7. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen osanottajat
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. vahvistetaan seuraavan kauden toimintasuunnitelma
7. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista
8. vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus
9. vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio
10. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana
11. vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän suuruus ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
12. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö ei varatilintarkastajaa valita.
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §

Yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi, kuitenkin huomioon ottaen, ettei kiinteistön ostamista, myymistä tai kiinnittämistä, hallituksen jäsenen, tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitsemista sekä erottamista, sääntöjen muuttamista eikä yhdistyksen purkamista koskevaa asiaa voida ottaa käsiteltäväksi ellei asiaa ole kokouskutsussa mainittu.

Hallitus

13 §

Hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään kahdeksan varsinaista jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen kaikkien jäsenten tulee olla yhdistyksen henkilöjäseniä. Hallituksen jäseniä valittaessa pyritään huomiomaan alueellinen edustus.

Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi ja hallituksen jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet (1/2) on vuosittain erovuorossa. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Puheenjohtaja voidaan valita kuudeksi vuodeksi peräkkäin. Hallituksen jäsenet voidaan valita kolmeksi kaudeksi peräkkäin. Uusiksi kausiksi puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet voidaan valita taas kahden vuoden kuluttua.

Hallituksen tulee toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessaan valita keskuudestaan varapuheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus voi määrättyjen asioiden valmistelemiseksi tai hoitamiseksi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan toimielimiä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on läsnä.

Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Hallitus voi niin halutessaan pitää kokouksen myös sähköistä viestintää tai puhelinta käyttäen, mikäli kaikki hallituksen jäsenet antavat siihen suostumuksensa. Tätä kokousmuotoa koskeva päätös on sidottu samaan päätösvaltaisuuteen kuin tavallinenkin kokous.

Hallituksen tehtävät

14 §

Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti asioita ja johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokouksen päätösten, sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti. Hallitus voi kutsua avukseen asiantuntijoita.

Hallituksen tehtävänä on mm:

– edustaa yhdistystä
– hyväksyä jäsenet ja pitää niistä luetteloa
– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
– panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
– hoitaa yhdistyksen varoja ja huolehtia, että tilinpäätös tehdään määräaikana
– valmistella ehdotus yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi
– laatia vuosittain toimintasuunnitelma sekä yhdistyksen toimintakertomus
– palkata yhdistykselle tarpeen mukaan toimihenkilöitä ja vahvistaa heidän palkkauksensa tulo- ja menoarvion rajoissa
– valita jäsenet tarvittaviin toimikuntiin
– valita tarvittavat edustajat eri yhteistyöelimiin
– ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

15 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka jompikumpi yhdessä sellaisen henkilön kanssa, jolle hallitus on erikseen antanut siihen oikeuden.

Tilit

16 §

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

17 §

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja yhdistys voidaan purkaa vain yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

18 §

Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat ja omaisuus yhdistyksen purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla yhdelle tai useammalle muulle rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle säätiölle, joka tai jotka lähinnä toimivat näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Muita määräyksiä

19 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

 

Takaisin alkuun