Voimassaolon alku: 03.05.2023

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue
1 §

Yhdistyksen nimi on Turun Seudun Nivelyhdistys ry ja siitä käytetään lyhennettä TSNY.
Ruotsin kielellä yhdistyksen nimi on Åbonejdens Artrosförening rf ja siitä käytetään lyhennettä
ÅNAF.
Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen toiminta-alueena on Suomi. Yhdistyksen
alaisuudessa voi toimia paikallisia nivelkerhoja. Yhdistyksen kieli on suomi.

Tarkoitus ja toiminta
2 §
Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on nivelterveyden edistäminen, joka käsittää
– nivelsairauksien ja -vammojen ennalta ehkäisemisen ja torjumisen
– nivelsairauksien hoidon ja laaja-alaisen kuntoutuksen lisäämisen sekä niiden saatavuuden
parantamisen
– jäsentensä sosiaalisen toiminnan ja fyysisen sekä henkisen vireyden lisäämisen ja ylläpitämisen.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
– kouluttaa, tiedottaa ja tekee julkaisutoimintaa sekä terveyskasvatusta
– järjestää liikuntatoimintaa
– järjestää vertaistoimintaa
– järjestää virkistystoimintaa

– neuvottelee ja antaa lausuntoja yhdistyksen toimialaa koskevissa asioissa
– toimii yhteistyössä viranomaisten sekä sellaisten yhteisöjen, järjestöjen ja ammattihenkilöiden
kanssa, joiden toiminta tulee niveloireisten sekä laajemmin tuki- ja liikuntaelinongelmaisten
hyväksi.

4 §
Yhdistyksellä on oikeus toimintaansa varten omistaa ja hallita sekä kiinteää että irtainta omaisuutta
ja vastaanottaa lahjoituksia sekä testamentteja.
Varojen keräämiseksi toimintaansa varten yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä, arpajaisia,
myyjäisiä ja yleisötilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja.
Yhdistys on voittoa tavoittelematon, sitoutumaton sosiaali- ja terveysalan järjestö.

Jäsenet
5 §
Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki niveloireiset, nivelpotilaiden hoidon ja kuntoutuksen
parissa työskentelevät terveydenhoidon ammattihenkilöt ja muut asiasta kiinnostuneet henkilöt.
Jäseneksi hakeutuvan tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt. Yhdistyksen hallitus
hyväksyy uudet jäsenet hakemuksesta. Yhdistyksen hallitus voi delegoida jäsenten hyväksymisen
valitsemalleen henkilölle. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös yhteisöjäseniä.

Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet
6 §
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyslain mukaisesti.
Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on asiattomalla käytöksellään tai muulla toiminnallaan
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.
Lisäksi hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, kun hän on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa
maksamatta. Eroamiseksi katsominen voidaan tehdä aikaisintaan kolmekymmentä päivää laskun
eräpäivän jälkeen.
Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen yhdistyksen seuraavan varsinaisen
kokouksen tutkittavaksi jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, paitsi milloin
erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

Kunniajäsenet ja yhdistyksen merkit
7 §
Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on vaikuttanut erittäin
ansiokkaasti yhdistyksen toimintaan toimimalla yhdistyksen puheenjohtajana.
Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilöitä, jotka tieteellisellä tai muulla toiminnallaan ovat
merkittävällä tavalla tukeneet yhdistyksen toimintaa.
Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.
Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

8 §
Yhdistyksellä voi olla jäsenmerkki, ansiomerkki ja plaketti tai standaari ja ne myöntää yhdistyksen
hallitus.

Yhdistyksen kokoukset
9 §
Henkilöjäsenet käyttävät päätösvaltaansa yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään
maaliskuun ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä.
Äänestettäessä kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta on annettu yli puolet
äänestyksessä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee se mielipide, jota
kokouksen puheenjohtaja on äänestyksessä ilmoittanut kannattavansa, paitsi vaaleissa ja
lippuäänestyksessä, joissa ratkaisee arpa.
Sääntöjen 18. pykälässä mainitussa asiassa noudatetaan kyseisen pykälän määräyksiä.

10 §
Kutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava postitse tai tietoliikenneyhteyden avulla yhdistyksen
kaikille jäsenille, tai lehtikutsuna yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä,
kevät- ja syyskokouksiin vähintään neljätoista (14) päivää ja ylimääräisiin kokouksiin vähintään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

11 §
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen osanottajat
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta
7. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja
muille vastuuvelvollisille
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen osanottajat
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. vahvistetaan seuraavan kauden toimintasuunnitelma
7. päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja kulukorvauksista
8. vahvistetaan seuraavan vuoden henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksun suuruus
9. vahvistetaan seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio
10. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana
11. vahvistetaan hallituksen jäsenmäärän suuruus ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten
tilalle
12. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan
tilintarkastusyhteisö ei varatilintarkastajaa valita.
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12 §
Yhdistyksen ylimääräisissä kokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus
13 §
Hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään kahdeksan
varsinaista jäsentä. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen kaikkien jäsenten tulee olla
yhdistyksen henkilöjäseniä.
Yhdistyksen puheenjohtaja valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi ja hallituksen jäsenet kahdeksi
kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä puolet (1/2) on vuosittain erovuorossa.
Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi.
Hallituksen tulee toimintavuoden ensimmäisessä kokouksessaan valita keskuudestaan
varapuheenjohtaja. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja
muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi määrättyjen asioiden valmistelemiseksi tai hoitamiseksi asettaa tarpeellisiksi
katsomiaan toimielimiä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Se
on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on
läsnä.
Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten mennessä
tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, paitsi
vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.

Hallituksen tehtävät
14 §
Hallituksen tulee hoitaa huolellisesti asioita ja johtaa yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokouksen
päätösten, sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti. Hallitus voi kutsua avukseen asiantuntijoita.
Hallituksen tehtävänä on mm:
– edustaa yhdistystä
– hyväksyä jäsenet ja pitää niistä luetteloa tai delegoida tehtävä eteenpäin
– kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat
– panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset
– hoitaa yhdistyksen varoja ja huolehtia, että tilinpäätös tehdään määräaikana
– valmistella ehdotus yhdistyksen tulo- ja menoarvioksi
– laatia vuosittain toimintasuunnitelma sekä yhdistyksen toimintakertomus
– palkata yhdistykselle tarpeen mukaan toimihenkilöitä ja vahvistaa heidän palkkauksensa tulo- ja
menoarvion rajoissa
– valita jäsenet tarvittaviin toimikuntiin
– valita tarvittavat edustajat eri yhteistyöelimiin
– ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä taikka
jompikumpi yhdessä sellaisen henkilön kanssa, jolle hallitus on erikseen antanut siihen oikeuden.

Tilit
16 §
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
17 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja yhdistys voidaan purkaa vain yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

18 §
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen jäljellä olevat varat ja omaisuus yhdistyksen
purkamisesta päättäneen kokouksen määräämällä tavalla yhdelle tai useammalle muulle
rekisteröidylle yhdistykselle tai oikeuskelpoiselle säätiölle, joka tai jotka lähinnä toimivat näissä
säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Muita määräyksiä
19 §
Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä

 

Takaisin alkuun